Slider

Regulamin „Markowy Dworek Rezydencja”

Właściciele „Markowego Dworku Rezydencja” będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

§1

Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 i trwa do godziny 11.00 następnego dnia.

§2

Przyjazdy oraz wyjazdy z obiektu możliwe są w godzinach 7.00 – 23.00, a w przypadku za zgodą właścicieli.

§3

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres zarezerwowany, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 12.00 w przed dzień wyjazdu.

§4

Uwzględniamy życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§5

Markowy Dworek Rezydencja” zastrzega sobie prawo do komisyjnego przeniesienia rzeczy Gości w przypadku nie powiadomienia recepcji o chęci przedłużenia pobytu i zdeponowania w innym wolnym pokoju lub szatni hotelowej na koszt i ryzyko Gościa.

§6

Markowy Dworek Rezydencja” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze na niezwłoczną reakcję.

§7

Reklamacje prosimy składać pisemnie, listownie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie czas na rozpatrzenie reklamacji do 14 dni.

§8

Markowy Dworek Rezydencja” ma obowiązek zapewnić:
• warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji dotyczących Gości,
• profesjonalną i uprzejmą obsługę,
• sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie.
• w miarę posiadanych możliwości przydzielić inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

§9

Podmiot prowadzący „Markowy Dworek Rezydencja” nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, biżuterię i inne rzeczy ruchome wniesione przez Gościa.

§10

Gość powinien zawiadomić recepcję pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§11

Gość naszego obiektu jest zobowiązany do odszkodowania za wszelkie szkody w tym uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność lub z przyczyn, za które ponoszą odpowiedzialność odwiedzające go osoby.

§12

Gość ponosi odpowiedzialność finansową za wszystkie dobra i usługi wykorzystane w trakcie pobytu. W przypadku gdy Gość nie zgłosi faktu skorzystania z dobra lub usługi przy wyjeździe, podmiot prowadzący „Markowy Dworek Rezydencja” zastrzega sobie prawo do obciążenia konta klienta.

§13

Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

§14

Gość „Markowego Dworku Rezydencja” nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

§15

W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00.

§16

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Palenie tytoniu jest dozwolone tylko w oznaczonych miejscach.

§17

Markowy Dworek Rezydencja” może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył obowiązujący regulamin lub wyrządził szkodę w mieniu obiektu lub gości, albo szkodę na osobie gości, pracowników „Markowego Dworku Rezydencja” albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu.

§18

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa oraz na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, przedmioty zostaną  przechowa przez 3 miesiące w obiekcie na koszt i ryzyko Gościa.

§19

Osoby odwiedzające gości „Markowego Dworku Rezydencja” mogą przebywać w obiekcie w godzinach 7.00 – 23.00.

§20

Parking udostępniony gościom jest niestrzeżony i bezpłatny.

§21

W przypadku rezygnacji wpłacony zadatek przepada.

 

Kontakt

ul. Kaniówka 28 E, Białka Tatrzańska